Statsråd 3. september 2010

I statsråd 3. september 2010 ble lov om varer av edelt metall mv., endringslover til lov om merking av forbruksvarer mv., burettslagslova og film- og videogramlova, og lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    3. september 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 3. september 2010 ble lov om varer av edelt metall mv., endringslover til lov om merking av forbruksvarer mv., burettslagslova og film- og videogramlova, og lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 52 om varer av edelt metall mv. Loven trer i kraft 1. januar 2011 og fra samme tid oppheves lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og platinavarers Finhed og Stempling m.v. og straffeloven § 375. Les forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 53 om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 54 om endringer i burettslagslova mv. Loven trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 55 om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. Lova skal gjelde frå 1. januar 2011. Les forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven). §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 og 11 nr. 1 og 3 trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.