Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 4. april 2014

I statsråd 4. april 2014 ble lov nr. 10 om endringer i utlendingsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ny verneforskrift for Svalbard, gjort endringer i eldre verneforskrifter for Svalbard, i forskrift til COTIF-loven og i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

Lovtidend    4. april 2014    👤Knut Davidsen   

  • Lov 4. april 2014 nr. 10 om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) innfører en særskilt bestemmelse om at Utlendingsnemnda som hovedregel skal avslå anmodninger om omgjøring uten individualisert begrunnelse dersom anmodningen åpenbart ikke kan føre frem, de skal bare besvares med en individualisert begrunnelse dersom særlige grunner taler for det. Et stort antall omgjøringsanmodninger blir i dag behandlet, og endringen vil føre til redusert ressursbruk i UNE. Videre vil praksisen tydeliggjøre at anmodninger som åpenbart ikke kan føre frem, ikke medfører en fornyet prøving av saken som helhet. Endringen gir også en hjemmel til å gi forskrift om UNEs adgang til å avvise omgjøringsanmodninger som ikke oppfyller nærmere bestemte formkrav, eller som fremmes av utlendinger uten kjent oppholdssted. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her .

  • Forskrift 4. april 2014 nr. 377 om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973 vil sammen med forvaltningsplanen gi tydelige rammer for bruken for lokalbefolkningen, reiselivet, forskningen og forvaltningen. Samtidig ivaretas naturmiljøet i en tid hvor klimaendringer gjør naturen, dyrelivet og kulturminnene ekstra sårbare for påvirkning og forstyrrelse.

  • Forskrift 4. april 2014 nr. 378 om endring i verneforskrifter og i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard fastsetter blant annet en minstehøyde for overflyvning i verneområdene på Svalbard. I naturreservatene skal fly holde en høyde på minimum 500 meter, mens det i nasjonalparkene er fastsatt en minstehøyde for overflyvning på 300 meter.

  • Forskrift 4. april 2014 nr. 379 om endring i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon utvider ledergruppen med en nestleder.

  • Forskrift 4. april 2014 nr. 381 om endringer i forskrift 8. juni 2007 nr. 588 om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde.

Les statsrådslisten her.