Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 4. desember 2015

I statsråd 4. desember 2015 ble blant annet lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen sanksjonert og endring i forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen mv. og delegering av Kongens myndighet etter obduksjonslova fastsatt.

Lovtidend    4. desember 2015    👤Knut Davidsen   


Lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter skal bringe fastsettelsen av norske referanserenter under offentlig regulering og tilsyn. Fastsettelsen av allment brukte referanserenter skal organiseres forsvarlig, og administrator (den som er ansvarlig for fastsettelsen av referanserenten) skal godkjennes av Finansdepartementet. Les forarbeidene her.

Lov 4. desember 2015 nr. 96 om endringer i finanslovgivningen mv. fastsetter nærmere regler om tillegg til prospekt i verdipapirhandelloven, endringer i verdipapirfondlovens regler om utlån av finansielle instrumenter og om plasseringsbegrensninger, endringer i finanstilsynslovens regler om utlikning av utgifter på tilsynsobjektene, lovfesting av lenke til nettbasert prisportal (Finansportalen) og endringer i finansforetakslovens begreper for å dekke alle finansforetak. I tillegg gjennomføres i norsk rett forordning 248/2014 (grense-kryssende betalinger i euro) ved å endre finansavtaleloven, feil i flere lover rettes opp og lov 24. juni 1938 nr. 13 om eiendomsmegling oppheves. Les forarbeidene her.

Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen mv. ble fastsatt i dag. Se her for å lese endringsforskriften.

Delegering av Kongens myndighet etter lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forskning § 2 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet ble fastsatt i dag. Se her for å lese vedtaket.

Les statsrådslisten her.