Statsråd 4. juni 2010

I statsråd 4. juni 2010 ble ny havenergilov og endringslover til folketrygdloven  (pensjonsreformen), adopsjons- og barnevernloven, sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

Lovtidend    4. juni 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 4. juni 2010 ble ny havenergilov og endringslover til folketrygdloven  (pensjonsreformen), adopsjons- og barnevernloven, sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.
 

 •   Lov nr. 17 om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon) endrer folketrygdloven, lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny ­alderspensjon) og lov 11. desember 2009 nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) og gir nødvendige tilpasninger angående forholdet mellom dagens uførepensjon og alderspensjon som skal gjelde fram til ny uførestønad trer i kraft. Del I trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2010, med unntak for folketrygdloven § 3-30 som trer i kraft 1. januar 2011, del II og III trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.
   
 •   Lov nr. 18 om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven gir ny § 14 a i adopsjonsloven om utvidet rett til kontakt for biologiske foreldre etter adopsjon, og endring i § 19 i samme lov om at en utenlandsk statsborger som gjennomfører en gyldig adopsjon i sitt statsborgerland uten at norske myndigheter har vært inne i saken på forhånd, vil måtte søke norske adopsjonsmyndigheter om anerkjennelse etter den skjønnsmessige adgangen i adopsjonsloven § 19 tredje ledd. Det blir også gitt ny § 4-20 a i barneverntjenesteloven om besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon. Loven trer i kraft 1. oktober 2010. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 19 om endringar i sentralbanklova endrar rapporteringsmåten for Noregs Banks representantskap slik at meldingane frå representantskapet om tilsynet med bankdrifta skal sendast direkte til Stortinget og det innførast enkelte minstekrav til innhaldet i meldinga. Kompetansen til å fastsetje godtgjersle blir òg overførd til Stortinget. Endringane i § 7 vert sett i kraft 1. juli 2010 og endringane i § 30 vert sett i kraft 1. januar 2011. Les forarbeida til lova her.
   
 •   Lov nr. 20 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover endrer en rekke lover på finansmarkedsområdet. Endringene innbærer blant annet gjennomføring av EØS-regler som svarer til de offentligrettslige delene av betalingstjenestedirektivet (direktiv 2007/64/EF) i norsk rett, lovregulere uformelle verdioverføringssystemer slik som «hawala»-virksomhet og annen pengeoverføringsvirksomhet til land uten en normalt fungerende banksektor, stramme inn regelverket for shortsalg, endre i verdipapirhandellovens regler om meldeplikt, gjennomføre enkelte mindre endringer i verdipapirhandelloven knyttet til overføring av prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet, rette opp enkelte inkurier i verdipapirhandelloven og børsloven og endre reglene i eiendomsmeglingsloven vedrørende avvikling av eiendomsmeglingsvirksomhet. Endringene gjennomfører også direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester. Loven trer i kraft 1. juli 2010 med unntak av del V som trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) skal leggje grunnlaget for fornybar energiproduksjon til havs og inneheld reglar for leggje opp ein strategi for utvikling av næringsliv og energiressursar knytt til havbasert fornybar energi. Lova vert sett i kraft 1. juli 2010. Les forarbeida til lova her og her og ein engelsk versjon her.