Statsråd 4. mai 2012

I statsråd 4. mai 2012 blei lov nr. 23 om endringar i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven (endringar relatert til pliktig fråhald) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Lovtidend    4. mai 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 4. mai 2012 blei lov nr. 23 om endringar i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven (endringar relatert til pliktig fråhald) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Lov nr. 23 om endringar i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven (endringar relatert til pliktig fråhald) er ei tydeleggjering av det generelle forbodet mot å vere rusa i arbeidstida. Endringa gir Helsetilsynet heimel til å gje forskrift om at arbeidsgjevar kan påleggje helsepersonell å avleggje rusprøve ved arbeidsstart i dei tilfelle der det er mistanke om at det har vore nytta rusmiddel før vedkomande kjem på jobb og å be politiet om hjelp til å framstille helsepersonell for prøvetaking i dei tilfella helsepersonellet nektar å avleggje prøver eller på anna vis forsømer å avleggje prøve. Les forarbeida her.