Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 4. mars 2016

I statsråd 4. mars 2016 ble det fastsatt ikrafttredelse av to lover og ny forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Lovtidend    7. mars 2016    👤Knut Davidsen   

Forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogn- og lagdømmeinndeling erstatter forskrift 31. august 2001 nr. 1014 om domssogns- og lagdømmeinndeling og forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domssogns- og lagdømmeinndeling, med unntak for deler av nr. 8 og nr. 14. Den nye forskriften innebærer en opprydning i regelverket om domssogns- og lagdømmeinndeling og medfører ikke realitetsendringer. Unntakene er sammenslåing av Bergen tingrett og Nordhordland tingrett til Bergen tingrett og Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett til Kongsberg og Eiker tingrett.

Ikrafttredelsene gjaldt lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) og lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt disse resolusjonene og kan derfor ikke kunngjøre ikrafttredelsene eller oppdatere lovene.

Les statsrådslisten her.