Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 4. september 2015

I statsråd 4. september 2015 ble lov om Haagkonvensjonen 1996, ny postlov, to endringer i politiloven og endringer i plan- og bygningsloven, straffeprosessloven og vegtrafikkloven sanksjonert.

Lovtidend    4. september 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) gjelder norsk gjennomføring av en internasjonal konvensjon om foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn. Konvensjonen regulerer jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrdelse av beskyttelsestiltak. Den  har bl.a. som formål å øke det internasjonale samarbeidet i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker med tilknytning til flere land. Norge ratifiserer konvensjonen med denne gjennomføringsloven og endringer i barneloven, barnevernloven og ekteskapsloven. Les forarbeidene her

Lov 4. september 2015 nr. 86 om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) innebærer en oppfyllelse av kravet i Grunnloven § 101 tredje ledd om lovhjemmel for bruk av militær makt mot innbyggerne ved Forsvarets bistand til politiet. Lovendringen gir en angivelse av yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk. Les forarbeidene her

Lov 4. september 2015 nr. 87 om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) gir regler for hvordan barn, psykisk utviklingshemmede og andre med lignende funksjonsnedsettelse skal avhøres når de er fornærmet eller annet vitne i straffesaker. Lovendringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten at siktedes rettssikkerhet svekkes. Les forarbeidene her

Lov 4. september 2015 nr. 88 om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) er et resultat av arbeidet etter 22. juli-saken, og skal bidra til styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjenesten, færre, men mer robuste og kompetente politidistrikter, mer samarbeid mellom politiet og kommunene og noen færre oppgaver for politiet, slik at politiet kan konsentrer seg om kjerneoppgavene. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her

Lov 4. september 2015 nr. 89 om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak) endrer den sentrale godkjenningsordningen for foretak i byggesaker. Lovendringene skal styrke frivillig sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak, gjennom å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen. Lovendringene gir hjemmel for forskrift om at det kan stilles andre krav enn til rent faglige kvalifikasjoner, som krav om betalt skatt og moms og ryddige HMS og lønnsforhold. De nye kravene til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak, og det gis hjemmel for at den sentrale godkjenningsordningen på sikt kan utvides til å omfatte også foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett, dvs. tjenester i ROT-markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg) eller som underleverandør. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her

Lov 4. september 2015 nr. 90 om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) innfører et nytt felles regelverk for offentlig og privat vilkårsparkering, det vil si parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår. Formålet med et nytt felles parkeringsregelverk er å sikre en forutsigbar og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, likere konkurranseforhold og å tilrettelegge for tilsyn med virksomhetene. Les forarbeidene her.

Lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) innebærer at Posten Norges enerett på distribusjon av brev under 50 gram avvikles og at lørdagsdistribusjon av posttjenester avvikles. Brukernes rettigheter styrkes, blant annet ved innføring av Brukerklagenemnd for posttjenester, og viderefører en ordning med at grunnleggende posttjenester skal omfattes av leveringsplikt. Les forarbeidene her

Les statsrådslisten her.