Statsråd 5. april 2013

I statsråd 5. april 2013 ble lov om endringer i skatteloven, lov om endringer sjøloven og luftfartsloven og lov om endringer i vergemålsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    5. april 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 5. april 2013 ble lov om endringer i skatteloven, lov om endringer sjøloven og luftfartsloven og lov om endringer i vergemålsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 10 om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) gir en utvidelse av gruppen barn og unge som får fritak for formuesskatt for erstatningsbeløp utbetalt for alvorlig personskade og tap av forsørger. Formuesfritaket i skatteloven § 4-22 utvides til også å gjelde for engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- og uføreforsikring til barn og unge, samt for engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring til etterlatte personer under 21 år ved død. Reglene om særskilt ligning av barn og unge i skatteloven § 2-14 femte ledd skal gjelde for alle ytelser som går inn under formuesfritaket for erstatning og personforsikring i skatteloven § 4-22. Les forarbeidene her.

Lov nr. 11 om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010) gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsreders forsikring mot sjørettslige krav. Direktivet innfører en obligatorisk ansvarsforsikring for eiere av skip på 300 bruttotonn eller mer. Den obligatoriske forsikringen skal dekke sjørettslige krav som er omfattet av 1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensing av ansvaret for sjørettslige krav («1996-globalbegrensningskonvensjonen»).
Endringene i luftfartsloven gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010. Forordningen justerer kravene til forsikring for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004. Les forarbeidene her.

Lov nr. 12 om endringer i vergemålsloven mv. tilføyer endringer i annen lovgivning i forbindelse med den nye lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål, se dennes § 102. Endringene i annen lovgivning er i stor grad av teknisk art. Begreper som «umyndig», «umyndiggjøring», «hjelpeverge» og «overformynderiet» mv. blir erstattet av begreper som innholdsmessig er i samsvar med den nye vergemålsloven. Videre blir henvisninger til bestemmelser i umyndiggjørelsesloven 1898 og vergemålsloven 1927 erstattet av henvisninger til den nye loven. Det blir også gjort endringer i vergemålsloven 2010, etter vedtakelsen av loven har departementet sett behov for justering av noen av bestemmelsene i loven. I lovens del II blir henvisninger i hundeloven til dyrevernloven rettet til henvisninger til lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd. Les forarbeidene her.