Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 5. april 2017

I statsråd 5. april 2017 ble endringslov til folketrygdloven sanksjonert.

Lovtidend    5. april 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 5. april 2017 nr. 15 om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) innebærer fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger mv. for arbeidstakere og frilansere, blant annet som følge av innføring av a-ordningen. Endringene skal muliggjøre effektiv bruk av opplysninger fra a-ordningen ved fastsetting av grunnlaget for de ulike ytelsene. Endringene vil ikke gi lavere kompensasjonsnivå for den enkelte sykepengemottaker og sykepengerettighetene til personer som har inntekt både som
selvstendig næringsdrivende og frilanser styrkes. Les forarbeidene her

Les statsrådslisten her.