Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 5. desember 2014

I statsråd 5. desember 2014 ble det fastsatt ikrafttredelse av lov om rituell omskjæring av gutter og endringer i forskrift om beregning av lønnsveksten, i abortforskriften og i strålevernforskriften.

Lovtidend    5. desember 2014    👤Knut Davidsen   

  • Lov 20. juni 2014 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter trer i kraft 1. januar 2015. Loven skal sikre de rettslige rammer for at rituell omskjæring utføres på en forsvarlig måte, og skal   skape klarhet i ansvarsforhold, samtykkeregler og kompetansekrav, og sikre adekvat smertelindring og oppfølgning etter inngrepet. Hovedregelen i loven er at rituell omskjæring skal utføres av lege, men kan også utføres av andre dersom lege er tilstede og står ansvarlig for inngrepet.

  • Forskrift 5. desember 2014 nr. 1513 om endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden endres slik at pensjonistorganisasjoner som får statstilskudd etter forskrift 31. oktober 2012 nr. 1016 får delta i drøftelsene om tallgrunnlaget for beregning av lønnsveksten.

  • Forskrift 5. desember 2014 nr. 1510 om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (vurdering av fosterets levedyktighet mv.) endrer § 18 og § 11 i forskriften. I § 18 presiseres tidspunktet for når fosteret antas å være levedyktig og i § 11 endres reglene for utnevnelsen av nemndsmedlemmer. Endringen i § 18 trer i kraft 1. januar 2015 og endringen i § 11 1. juli 2015.

  • Forskrift 5. desember 2014 nr. 1509 om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort) innebærer at fastlegen ikke skal skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning. Legen skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser, blant annet for å fastsette svangerskapets varighet. Det er fastlegen som skal sende kvinnens begjæring til sykehuset sammen med nødvendige medisinske opplysninger. Dersom svangerskapsavbruddet ikke kan utføres før utgangen av tolvte svangerskapsuke, skal fastlegen også sende en skriftlig utredning om de grunner kvinnen anfører for sitt ønske om abort. Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

  • Forskrift 5. desember 2014 nr. 1514 om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) innfører et generelt forbud mot sterke laserpekere, etter endringen vil kun virksomheter og personer med et berettiget behov få godkjenning fra Statens strålevern til å importere, selge, kjøpe og bruke sterke laserpekere.

  •  Se statsrådslisten her.