Statsråd 5. juni 2009

I statsråd 5. juni 2009 ble to endringslover til folketrygdloven (om ny alderspensjon og om tidsbegrenset uførestønad), en endringslov til bilansvarslova og den nye markaloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    5. juni 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 5. juni 2009 ble to endringslover til folketrygdloven (om ny alderspensjon og om tidsbegrenset uførestønad), en endringslov til bilansvarslova og den nye markaloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) er tatt inn i folketrygdloven kapittel 20. De nye reglene om alderspensjon skal gjelde fullt ut for personer født fra og med 1963. Personer født fra og med 1954 til og med 1962 får sin alderspensjon opptjent med en forholdsmessig andel fra dagens alderspensjon og ny alderspensjon. Personer født før 1954 får sin alderspensjon opptjent etter dagens regler. Fleksibel alderspensjon fra 62 år innføres med virkning fra 1. januar 2011. Dette innebærer at de første kullene som kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden vil ha hele sin opptjening etter dagens regelverk. Endringene trer i kraft 1. januar 2010. Les forarbeidene til endringene her.
     
  • Lov nr. 33 om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad) endrer folketrygdloven § 12-9 første ledd slik at den som har en tidsbegrenset uførestønad og har framsatt nytt krav om uføreytelse, kan fortsatt gis stønad inntil saken er avgjort. Vedkommende gis rett til fortsatt stønad dersom kravet framsettes innen tre måneder før utløpet av vedtaksperioden. Samtidig gis det adgang til å treffe vedtak av kortere varighet enn dagens minsteperiode på ett år. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene til endringen her.
     
  • Lov nr. 34 om endringer i bilansvarslova (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar) innlemmer skadevolderens personlige oppreisningsansvar i den obligatoriske forsikringsdekningen etter bilansvarslova. EFTA-domstolen har i en rådgivende uttalelse 20. juni 2008 lagt til grunn at det er i strid med EUs motorvognforsikringsdirektiver å unnta oppreisning fra forsikringsdekningen. Skadevolders oppreisningsansvar er nå tatt inn i lovens § 4. Loven trer i kraft 1. juli 2009.  Les forarbeidene til endringene her.
     
  •   Lov nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) skal blant annet bidra til å sikre markagrensen og Markas kvaliteter i et langsiktig perspektiv, å gi tilstrekkelig beskyttelse mot framtidige inngrep, å sikre Markas verdi som natur- og friluftslivsområde, å gi mulighet til etablering av idrettsanlegg og anlegging av løyper og stier, å gi bestemmelser om etablering av offentlig infrastruktur som kraftproduksjonsanlegg, dammer, vannforsyningssystemer, kraftledninger, å gi rom for at bestående bebyggelse og anlegg kan videreføres, å gi regler for motorisert og annen ferdsel, å gi særskilt vern for å sikre spesielle områder i Marka med store naturopplevelsesverdier og å opprette et eget markaråd som skal ivareta en ombudsmannsfunksjon i Marka. Les forarbeidene til loven her.