Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 5. juni 2015

I statsråd 5. juni 2015 ble lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) og endringslover til folketrygdloven (henvisning fra psykolog) og endringslov til oreigningslova sanksjonert. Det ble også vedtatt forskrift om behandling av straffesaker når norske skip deltar i en Frontex-operasjon.

Lovtidend    5. juni 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 5. juni 2015 nr. 37 om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) innebærer at henvisning også fra psykolog, som fra lege, gir grunnlag for at trygden dekker behandling hos deler av spesialisthelsetjenesten. Dette skal gjøre det lettere for pasienten å få riktig behandling. I tillegg vil endringen være forenklende og tidsbesparende for både pasienten og helsetjenesten, og fjerne unødig byråkrati og dobbeltarbeid. Les forarbeidene her.

Lov 5. juni 2015 nr. 38 om endringer i oreigningslova innførar eit nytt § 4 fjerde ledd, det blir fastsett at eit endeleg vedtak om løyve til å gjennomføre førehandundersøkingar til bruk for eit påtenkt ekspropriasjonsinngrep skal utgjera eit særskilt tvangsgrunnlag etter tvangsfullføringslova kapittel 13. I tillegg blir ordet «etterrøking» endra til «førehandsundersøkingar», og det blir gjort nokre mindre språklege endringar i oreigningslova § 4 og § 19. Les forarbeida her.

Lov 5. juni 2015 nr. 39 om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) gir regler om utstedelse av et nasjonalt ID-kort. Alle norske statsborgere skal kunne søke passkontorene om et ID-kortet, og dette vil være like sikkert som passet som identitetsbevis og kunne erstatte passet som reisedokument i EØS-området. Vilkårene for å få et ID-kort med reiserett i EØS-området er i hovedsak de samme som vilkårene for å få pass, men ID-kortet kan også utstedes i en variant som ikke gir reiserett. Alle ID-kort skal ha samme tekniske sikkerhetsnivå som passene, og kortet kan blant annet inneholde biometriske personopplysninger i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk. Mer detaljerte regler om innretting av ordningen med nasjonalt ID-kort kan med hjemmel i lovens § 14 fastsettes i forskrift. Les forarbeidene her.

Forskrift 5. juni 2015 nr. 582 om behandling av straffesaker når norske skip deltar i en Frontex-operasjon er hjemlet i lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 4. Kongen kan ifølge straffeprosessloven § 4 fastsette regler om behandling av saker om straff utenfor Norges territorialfarvann. Forskriften er fastsatt i forbindelse med Norges deltakelse i redningsarbeidet i Middelhavet, men er gitt et mer generelt virkeområde for også å kunne dekke deltakelse i andre Frontex-operasjoner.

Les statsrådslisten her.