Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 5. mai 2017

I statsråd 5. mai 2017 ble en endringslov til yrkestransportlova sanksjonert. Samtidig ble Hattfjelldal kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Lovtidend    5. mai 2017    👤Dag T. Hoelseth   

Lov 5. mai 2017 nr. 24 om endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) gir departementet hjemmel til i forskrift å kreve gebyr fra kandidater som skal ta eksamen for løyve for gods- og persontransport, samt gebyr for utstedelse av kompetansebevis ved bestått eksamen. Loven trådte i kraft straks. Les forarbeidene her

Hattfjelldal ble ved forskrift 5. mai 2017 nr. 532 innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Hvilke kommuner som skal være en del av forvaltningsområdet fastsettes av Kongen i forskrift, jf. sameloven § 3-1 nr. 1. Forslaget ble fremmet etter at Hattfjelldal kommunestyre 24. juni 2015 vedtok å søke om innlemmelse. Sametinget ga sin anbefaling av søknaden i brev til Kommunal- og regionaldepartementet av 3. februar 2016. Forslaget ble deretter sendt på høring. 

I sin vurdering uttaler departementet at innlemmelsen av Hattfjelldal kommune vil være et viktig bidrag for ivaretakelse og revitalisering av sørsamisk språk, som er klassifisert som et alvorlig truet språk på UNESCOs røde liste over truede språk. Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Les mer om saken på departementets nettside

Les statsrådslisten her.