Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 6. desember 2013

I statsråd 6. desember 2013 ble bl.a. lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. satt i kraft, og det ble fastsatt endringer i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. 

Lovtidend    6. desember 2013    👤Kaja Kelder   

Lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) trer i kraft fra 1. januar 2014. Bakgrunnen for, og målet med disse endringene er å legge til rette for at pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes i tilsynssaker og ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Les forarbeidene til loven her.

Forskrift 6. desember 2013 nr. 1396 om endring i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 6. desember 2013 nr. 1397 om endring i forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten trer i kraft straks. Endringene medfører at vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningene, kan få adgang til å drive fiske i samme utstrekning som fritidsfiskere. Dette omfatter fartøy som er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller er vernet av Riksantikvaren. Slike fartøy eies stort sett av frivillige organisasjoner og stiftelser mv. med svak økonomi. Det er nødvendig med inntekter for å kunne vedlikeholde disse fartøyene. Formålet med endringen er å legge til rette for at eierne gis mulighet til å få inntekter fra noe fiske og at fartøyene blir vedlikeholdt og brukt.

Les statsrådslisten her.