Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 6. februar 2015

I statsråd 6. februar 2015 ble lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. og endringer i vegtrafikkloven sanksjonert.

 

Lovtidend    6. februar 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. har som hovedformål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Loven innebærer en mer plattformnøytral regulering på området ved å oppdatere, samordne og forenkle reglene som i dag finnes i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film- og videogram og lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). I tillegg gjennomfører loven beskyttelsesreglene i EU-direktivet om audiovisuelle bestillingstjenester (AMT-direktivet). Loven omfatter de viktigste plattformene for formidling av levende bilder, dvs. fjernsyn, audiovisuelle bestillingstjenester (Video On Demand, inkludert enkelte nettavisers tv-tjenester, klikkefilm osv), fremvisning ved allmenn sammenkomst (inkl. kinovisning) og tilgjengeliggjøring av videogram (inkludert salg, gratis distribusjon eller utleie av DVD/Blu-ray). Gjennom den nye loven blir tre tiltak lovfestet:

  • En plikt til å sette aldersgrense på bildeprogrammer som faller inn under lovens virkeområde

  • en plikt til å informere om aldersgrensen

  • en plikt til å iverksette beskyttelsestiltak, inkl. å sikre at fastsatte aldersgrenser overholdes.

Dataspill er ikke omfattet av loven, da de er omfattet av den frivillige merkeordningen PEGI (Pan-European Game Information), som i praksis dekker denne merkeordningen for hele det europeiske markedet for omsetning av spill på fysiske lagringsmedier. Les forarbeidene til loven her.

Lov 6. februar 2015 nr. 8 om endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) innebærer justering av bestemmelsene om ruspåvirket kjøring og endrer helsepersonelloven og luftfartsloven for å harmonisere regelverket. I tillegg gis det hjemmel for gebyr for manglende oppmøte til bestilt time for kjøretøykontroll ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Les forarbeidene til loven her.

Les statsrådslisten her.