Statsråd 6. januar 2012

I statsråd 6. januar 2012 ble det sanksjonert endringslover til kontantstøtteloven, utlendingsloven og folkebibliotekloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    6. januar 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 6. januar 2012 ble det sanksjonert endringslover til kontantstøtteloven, utlendingsloven og folkebibliotekloven. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 1 om endringer i kontantstøtteloven innebærer avvikling av kontantstøtten for toåringene og forenkling av satsstrukturen for ettåringene. Endringene er en styrking og målretting av kontantstøtten for ettåringer. Les forarbeidene her

  • Lov nr. 2 om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) gir utvidede hjemler for bruk av utlendingsrettslige tvangsmidler overfor utlendinger med uklar identitet, utlendinger som det er grunn til å frykte vil unndra seg utsendelse og overfor kriminelle utlendinger og utlendinger som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Endringene trer i kraft 1. mars 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 3 om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek handlar om kven som skal ta hand om statlege folkebibliotekoppgåver i framtida, og opnar for større fleksibilitet med omsyn til å delegere statlege bibliotekoppgåver. Les forarbeida her.