Statsråd 6. mai 2011

I statsråd 6. mai 2011 ble lov nr. 13 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    9. mai 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 6. mai 2011 ble lov nr. 13 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 13 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet innebærer blant annet at 

·         alkoholforskriftens gruppebetegnelser på alkoholholdig drikk blir tatt inn i alkoholloven

·         presiseringer av aldersbestemmelsene

·         salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder t.o.m. 4,7 volumprosent alkohol blir tillatt

·         auksjon av alkoholholdig drikk mellom private i regi av Vinmonopolet og mellom næringsdrivende blir tillatt

·         plikten til å avgi opplysninger til statiske formål utvides.

I tillegg blir en feil henvisning i loven, feil i overskrift i alkoholloven kap. 3 samt endringer som følge av at Helsedirektoratet har skiftet navn rettet. Loven trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene til loven her.