Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 7. august 2015

I statsråd 7. august 2015 ble lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger, lov om endringer i barnevernloven, midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet og lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m. sanksjonert m.m.

Lovtidend    7. august 2015    👤Kaja Kelder   

Lov 7. august 2015 nr. 84 om oppheving av lov om registrering av innsamlinger innebærer at den frivillige registreringsordningen for innsamlinger ikke lenger vil være regulert av offentlig lovgivning, men kan videreføres gjennom privat organisering. Les forarbeidene her.

I lov 7. august 2015 nr. 81 om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) utvides blant annet adgangen til å pålegge hjelpetiltak i familier til å omfatte flere typer hjelpetiltak enn i dag, og vilkårene for å pålegge hjelpetiltak lempes. Dette skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. Les forarbeidene her.

Midlertidig lov 7. august 2015 nr. 83 om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet er en videreføring av bestemmelsene som finnes i lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 3. Lov om forsvarshemmeligheter oppheves 1. oktober 2015 ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven 2005, og reglene videreføres med dette midlertidig for å unngå at forbudene faller bort. Les forarbeidene her.

I lov 7. august 2015 nr. 82 om endringer i forsvarspersonelloven m.m. inntas de nødvendige endringene i nevnte lov som må til for å gjennomføre en ny ordning for militært ansatte. Les forarbeidene her.

Midlertidig forskrift 7. august 2015 nr. 945 om bortvisning av personer underlagt reiserestriksjoner fra Svalbard ble fastsatt i dag og ikraftsatt straks. Reglene innebærer blant annet at personer som er underlagt reiserestriksjoner, og som ankommer Svalbard, skal bortvises av Sysselmannen ved innreise eller på et senere tidspunkt.

Les statsrådslisten her.