Statsråd 7. desember 2012

I statsråd 7. desember 2012 ble endringer i statsborgerloven, folkeregisterloven, eigedomsskattelova, ligningsloven, folketrygdloven, skatteloven og merverdiavgiftsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    7. desember 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 7. desember 2012 ble endringer i statsborgerloven, folkeregisterloven, eigedomsskattelova, ligningsloven, folketrygdloven, skatteloven og merverdiavgiftsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  •   Lov nr. 71 om endringer i statsborgerloven endrer statsborgerloven § 29 som gjør at statsborgermyndighetene kan innhente opplysninger fra andre offentlige organer uten hinder av taushetsplikt. Statsborgermyndighetene skal etter anmodning kunne innhente nødvendige opplysninger fra politiet, ligningsmyndighetene, arbeids- og velferdsforvaltningen, Statens lånekasse for utdanning og kommunene. Hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes blir regulert i statsborgerforskriften. Endringen har bakgrunn i EFFEKT-programmet, som er utlendingsmyndighetenes og statsborgermyndighetenes utviklingsprogram innen IKT. Programmet omfatter elektroniske tjenester for brukerne, elektronisk saksbehandling og elektronisk samhandling med andre etater og samarbeidspartnere. Loven del I trer i kraft 10. desember 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 72 om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering, lov nr. 73 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, lov nr. 74 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning, lov nr. 75 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt, lov nr. 77 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, lov nr. 78 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift og lov nr. 79 om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 44 om endringar i eigedomsskattelova er endringer som skal gjennomføre skatteopplegget for 2013. Les forarbeidene her