Statsråd 7. mai 2010

I statsråd 7. mai 2010 ble endringslov til finansavtaleloven mv. sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    7. mai 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 7. mai 2010 ble endringslov til finansavtaleloven mv. sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lov nr. 15 om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.) gjennomfører blant annet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere (forbrukerkredittdirektivet) og samordner kredittkjøpsloven og finansavtaleloven kapittel 3. Kredittavtaler som i dag reguleres av kredittkjøpsloven skal ved endringslovens ikrafttredelse reguleres av finansavtaleloven. Les forarbeidene til endringsloven her.