Statsråd 7. mars 2008

I statsråd 7. mars 2008 ble lov nr. 4 om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) og lov nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) sanksjonert.

Lovtidend    7. mars 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 7. mars 2008 ble lov nr. 4 om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) og lov nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) sanksjonert.

- Lov nr. 4 om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) viderefører i stor grad gjeldende rett, men kapittel 16 med bestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har bakgrunn i opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen. Vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen, Roma-vedtektene 17. juli 1998, se lov 15. juni 2001 nr. 65, er basert på at det i utgangspunktet er statene selv som skal strafforfølge disse alvorlige forbrytelsene. Bare der den aktuelle staten ikke kan eller vil gjøre det, skal Den internasjonale straffedomstolen behandle saken (artikkel 17). Bestemmelsene i kapittel 16 gjør det mulig for norske domstoler å straffedømme for de samme forbrytelsene som Den internasjonale straffedomstolen kan pådømme. Straffeloven 1902 og den militære straffelov dekker allerede de handlingene som regnes som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, men disse forbrytelsene utgjør ikke egne forbrytelseskategorier hvor de forhold som gjør at forbrytelsene regnes som henholdsvis folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, inngår i definisjonen.
Hele endringsloven trer i kraft straks, men i og med at straffeloven 2005 ikke er i kraft, settes lovvedtaket del I kapittel 16 i kraft straks, slik at saker etter dette kapittelet kan pådømmes uavhengig av ikrafttredelsen av straffeloven 2005.

Les forarbeidene her.

- Lov nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) er vedtatt for å styrke fornærmedes og etterlattes posisjon, men dette skal ikke innebære en svekkelse av tiltaltes rettssikkerhetsgarantier. Lovendringen skal gjøre det mulig å ivareta både fornærmedes og etterlattes behov for informasjon, innsyn og kontradiksjon, samtidig som siktede skal gis en rettferdig rettergang. Lovendringene utvider blant annet kretsen av etterlatte som gis prosesuelle rettigheter, utvider bistandsadvokatordningen, gir rett til kostnadsfri konsultasjon med advokat for å vurdere spørsmål av betydning for anmeldelse, gir vesentlig styrking av fornærmedes og etterlattes rett til informasjon, gir nye regler for avhør av mindreårige og generelt utvidete rettigheter under hele saken, også i forbindelse med offentliggjøring av dommen.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.

Les forarbeidene her.