Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 7. mars 2014

I statsråd 7. mars 2014 ble lov nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) og lov nr. 6 om endring i havressurslova sanksjonert.

Lovtidend    7. mars 2014    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) viderefører en god uføreordning for offentlig ansatte, som er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygden og nye skatteregler for uføreytelser. Endringene er utformet slik at de er enklere å forstå enn dagens uføreordning i offentlig tjenestepensjon. Loven endrer

  • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse,

  • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.,

  • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og

  • lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

 Les forarbeidene her.  

 Lov nr. 6 om endring i havressurslova vert lovens § 22 andre ledd om sports- og rekreasjonsfiske endra. Det vert innført ein heimel som gjer det mogleg å gje dispensasjon frå dei generelle reiskapsføresegnene for sports- og rekreasjonsfiske. Endringa vil medverke til at det blir enklare å gje løyve til aktivitetar som kan fremja og ta vare på kystkulturen. Loven vert sett i kraft straks. Les forarbeida her.

Les statsrådslisten her.