Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 7. november 2014

I statsråd 7. november 2014 ble lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) sanksjonert. Lovendringene trer ikraft 1. januar 2015.

Lovtidend    7. november 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 7. november 2014 nr. 66 om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) utvider den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere i tråd med Stortingets vedtak 14. juni 2013. Lovene er etter endringene gjort kjønnsnøytrale, endringene innebærer at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn. Vernepliktens innhold er begrunnet i Forsvarets behov og allmenn verneplikt vil bidra til å utvide kompetansebredden og øke mangfoldet blant de vernepliktige, de skal rekrutteres fra de best egnede og mest motiverte. Verneplikt for kvinner skal gjelde for kvinner som er født 1. januar 1997 eller senere. Alle norske statsborgere vil etter dette være vernepliktige fra de fyller 19 år. 1997-kullet vil være det første årskullet som omfattes av lovendringen, innkallingen av dette kullet til sesjon del 1 vil starte høsten 2014. De første vernepliktige kvinnene vil dermed møte til førstegangstjeneste sommeren 2016. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2015. 

Les statsrådslisten her.