Statsråd 8. desember 2006

I statsråd 8. september 2006 ble det sanksjonert to lover, lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.) og lov om endringar i jordlova mv.

Lovtidend    8. desember 2006    👤Knut Davidsen   

 • Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.)  gir nye bestemmelser i forhold til komitéorganisering. Det er også nye bestemmelser i regelverket knyttet til valg av folkevalgte organ, presisering av frist for når det må tas stilling til endringer i kommunestyrets/fylkestingets medlemstall, og presisering med hensyn til når godkjenning av lokalvalg skal finne sted. I tillegg er det gitt  endringer i regler for åremålsansettelser, innbyggerinitiativ og regnskapsansvarlig. Loven trer i kraft 1. januar 2007, med unntak av ny § 10a i kommuneloven og ny § 36a i svalbardloven som trer i kraft 10. september 2007. Les forarbeidene her.

 

 •   Lov om endringar i jordlova mv. vil medføre en forenkling og opprydding i gjeldende    regelverk ved endring i jordlova § 6 og § 8 og opphevelse av kap. VI. Oreigning og skjønn og endring i § 18, i tillegg endringer i odelsloven § 16 fjerde ledd og § 31. Seks lover som ikke lenger er aktuelle på grunn av samfunnsutviklingen, eller fordi de har mistet sin reelle funksjon av andre årsaker oppheves. Dette gjelder
  • lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innførselsforbud m.v.,
  • lov 31. mai 1935 nr. 5 om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av  tamrein,
  • lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m,
  • lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn,
  • lov 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer,
  • lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktutviklingsfond).

 Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.