Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 8. januar 2016

I statsråd 8. januar 2016 ble det fastsatt tre forskrifter, forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet, forskrift om beskyttelse av korallrev og forskrift om utvidelse av virkeområdet for havressurslova på Svalbard.

Lovtidend    8. januar 2016    👤Knut Davidsen   

  • Forskrift 8. januar 2016 nr. 7 om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet opphever seks forskrifter som blant annet omhandler fiskerigrenser, selfangst, ringnotfisket og myndighetsutøvelse.
  • Forskrift 8. januar 2016 nr. 8 om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet verner ti nye områder med kaldtvannskoraller mot ødeleggelser. Det er et representativt utvalg korallrev som gis særskilt beskyttelse, og korallrev fra alle norske havområder er representert. Korallrev er viktige for det marine naturmangfoldet, og sammen med de ni områder som tidligere er vernet gir de nye områdene et viktig tilskudd til ivaretakelse av dette mangfoldet.
  • Forskrift 8. januar 2016 nr. 9 om endring av det stadlege verkeområdet til havressurslova til også å gjelde på norsk landterritorium på Svalbard gir dei same reglene som gjeld på fastlandet, slik at styresmaktene får dei nødvendige heimlane for å utøve kontroll. Utvidinga er viktig for Svalbardsamfunnet for å utvikle næringsgrunnlaget sitt. Til dømes vil eit fiskemottak kunne gi fleire arbeidsplassar i ein nødvendig omstillingsperiode for Svalbard.