Statsråd 8. juni 2012

I statsråd 8. juni 2012 ble endringer i kirkeloven og i bustadbyggjelagslova sanksjonert, i tillegg ble en endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven satt delvis i kraft. I forbindelse med endringene i Grunnloven (kirkeforliket) er også 37 foreldede bestemmelser på det kirkelige området opphevet/redigert bort for så vidt som de faller utenfor Kongens tidligere anordningsmyndighet etter Grunnloven § 16. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    8. juni 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 8. juni 2012 ble endringer i kirkeloven og i bustadbyggjelagslova sanksjonert, i tillegg ble en endringslov til tvangsfullbyrdelsesloven satt delvis i kraft. I forbindelse med endringene i Grunnloven (kirkeforliket) er også 37 foreldede bestemmelser på det kirkelige området opphevet/redigert bort for så vidt som de faller utenfor Kongens tidligere anordningsmyndighet etter Grunnloven § 16. Les statsrådslisten her.

  •    Lov nr. 30 om endringer i kirkeloven m.m. gjennomfører kirkeforliket, og ivaretar de nødvendige og umiddelbare konsekvensene av grunnlovsendringer som ble vedtatt av Stortinget 21. mai 2012, se nyhet 23. mai 2012. Grunnlovsendringene er ikke kunngjort. Endringene i kirkeloven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
     
  •   Lov nr. 31 om endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) gjennomfører at fusjoner mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper som eier fast eiendom innebærer full ”selskapsrettslig kontinuitet” etter dokumentavgiftsloven § 6 og rettsgebyrloven § 21. Overføring av fast eiendom som det heleide datteraksjeselskapet eier til boligbyggelaget som ledd i fusjonen vil da tinglysingsrettslig ikke anses som en hjemmelsoverføring, og det skal heller ikke betales dokumentavgift eller rettsgebyr. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover blir delvis satt i kraft 11. juni 2012. Les resolusjonen her.