Statsråd 8. mars 2013

I statsråd 8. mars 2013 ble midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    8. mars 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 8. mars 2013 ble midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Midlertidig lov nr. 9 om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. har som formål å sikre at barn i Norge som er født av surrogatmor i utlandet, får etablert juridiske bånd til sin pretenderende forelder.  Pretenderende forelder er i denne sammenheng hun eller han som har hatt et felles ønske om å oppfostre barnet sammen med barnets far, og har inngått avtale med surrogatmor i utlandet. Loven retter seg dermed mot omsorgsforelder nummer to som er barnets sosiale forelder og således en omsorgsperson for barnet. Den pretenderende forelder er juridisk fars nåværende eller tidligere ektefelle, registrerte partner eller samboer, uansett kjønn. En forutsetning for å søke om foreldreskap etter den midlertidige loven er at farskap til barnet er fastsatt etter barneloven. Loven er utformet med utgangspunkt i barne- og adopsjonslovgivningen, og innebærer en særskilt måte å etablere/overføre foreldreskap på og vil gjelde for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet når bestemte vilkår er oppfylt. Rettsvirkningen av vedtak om foreldreskap etter loven er at barnet anses som juridisk fars og pretenderende forelders felles barn, og videre at barnet samtidig trer ut av rettsforholdet til surrogatmor. Foreldreskap etter loven innebærer at søker får foreldreansvar for barnet med mindre faren og søkeren avtaler noe annet. Loven er tidsbegrenset, og gjelder for saker der søknad er fremmet innen 1. januar 2014. Loven gjelder for barn som er i Norge 1. januar 2014, det vil si at søknadstidsfristen blir skjæringstidspunktet. Loven oppheves 31. desember 2015. Les forarbeidene her.