Statsråd 8. september 2006

I statsråd 8. september 2006 ble lov nr. 62 om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) sanksjonert. Det ble også fastsatt forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon og forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland.

Lovtidend    8. september 2006    👤Knut Davidsen   

 • Endringene i pakkereiseloven medfører blant annet en utvidet definisjon av pakkereiser. I § 2-1 i loven i dag  heter det ”et på forhånd tilrettelagt arrangement”, dette endres til ”et tilrettelagt arrangement”, slik at også reiser for ekempel bestilt på Internett kommer inn under definisjonen. Reisegarantiordningen utvides til også å gjelde andre reiser i tillegg til pakkereiser, og det er også vedtatt endringer i regleneom tvisteløsning etter loven. Les forarbeidene til endringene her.

  Endringene trer i kraft 1. januar 2007.

 • Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon forbyr norske aktører å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-statlige virksomheter, organisasjoner og individer i Libanon. Dette gjelder ikke aktiviteter knyttet til hjelp som Libanons regjering eller UNIFIL har godkjent.

  Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd, resolusjon 1701 (2006).

  Forskriften trer i kraft straks.

 • Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland får virkning for norske statsborgere, juridiske personer, grupper eller enheter som driver forretningsvirksomhet i Norge og deres kontakt med Hviterussland. Midler knyttet til slike kontakter skal fryses, og forskriften har som vedlegg listen fra FN over hvilke personer i Hviterussland dette gjelder.

  Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler.

  Forskriften trer i kraft straks.