Statsråd 9. april 2010

I statsråd 9. april 2010 ble det sanksjonert 4 lover: endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, barneloven mfl., helseregisterloven og helsepersonelloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    9. april 2010    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 9. april 2010 ble det sanksjonert 4 lover: endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, barneloven mfl., helseregisterloven og helsepersonelloven. Les statsrådslisten her.

  •   Lov nr. 11 om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver) trer i kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 12 om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trer i kraft straks. Les forarbeidene her: Prop. 16 L (2009-2010), jf. Ot.prp.nr.79 (2008-2009).
     
  • Lov nr. 13 om endringer i barnelova mv. har fått forskjellige ikrafttredelsesdatoer. Endringene i barneloven § 3 første og tredje ledd, § 30 tredje ledd, § 44 andre ledd samt endringene i arveloven § 4 første ledd trer i kraft straks. Endringene i pasientrettighetsloven § 4-4 trer i kraft 1. mai 2010. Endringene i barneloven § 36, § 42 første ledd og § 43 andre ledd fjerde punktum trer først i kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene her: Prop. 14 L (2009-2010), jf. Ot.prp.nr.104 (2008-2009).
     
  • Lov nr. 14 om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten) trer i kraft straks. Les forarbeidene her.