Statsråd 9. desember 2011

I statsråd 9. desember 2011 ble 11 lover sanksjonert, ni skatte- og avgiftslover, lov om oppheving av hermetikkavgiftsloven og en midlertidig endringslov til pengespilloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    9. desember 2011    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. desember 2011 ble 11 lover sanksjonert, ni skatte- og avgiftslover, lov om oppheving av hermetikkavgiftsloven og en midlertidig endringslov til pengespilloven. Les statsrådslisten her.

For de åtte første lovene er det vist til forarbeidene i lov nr. 54.

 • Lov nr. 47 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 • Lov nr. 48 om endringer i ligningsloven.
 • Lov nr. 49 om endring i straffeprosessloven.
 • Lov nr. 50 om endringer i alkoholloven.
 • Lov nr. 51 om endring i folketrygdloven.
 • Lov nr. 52 om endringer i skatteloven.
 • Lov nr. 53 om endringer i merverdiavgiftsloven.
 • Lov nr. 54 om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Les forarbeidene til skatte- og avgiftslovene her.
 • Lov nr. 55 om endringer i folketrygdloven ble fremmet under behandlingen i Stortinget, se forarbeidene til loven her
 • Lov nr. 56 om oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover opphever lov 8. juni 1984 nr. 52, hermetikkavgiften er nå fastsatt i forskrift 11. oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Videre endres lov 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen og lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, endringen innebærer at Eksportutvalget for fisk AS endrer navn til Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet). Loven trer i kraft 1. januar 2012 med unntak av romertall I og IV som trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.
 • Lov nr. 57 om endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) åpner for å gi Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité en gave i anledning 150-årsjubileet. Denne gaven skal finansieres gjennom en lottotrekning i regi av Norsk Tipping og loven endres midlertidig fordi en slik gave ville berørt den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill. Les forarbeidene til loven her.