Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 9. desember 2016

I statsråd 9. desember 2016 ble ny folkeregisterlov og endringer i forurensningsloven sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse for den nye anskaffelsesloven og endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven, begge lovene trer i kraft 1. januar 2017.

Lovtidend    9. desember 2016    👤Knut Davidsen   

  • Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven) innebærer en teknisk revisjon og modernisering av gjeldende folkeregisterlov, og er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Hovedformålet med den nye loven er å gi regelverket en bedre struktur, angi formålet med folkeregistreringen og klargjøre blant annet bestemmelsene om taushetsplikt og utlevering av opplysninger fra registeret. I tillegg skal den nye loven speile dagens krav til lovregulering av personregistre, og legge til rette for en bedre fordeling av regler mellom lov og forskrift. Loven opphever lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering (folkeregisterloven). Les forarbeidene her.
  • Lov 9. desember 2016 nr. 89 om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) innebærer definering og klargjøring av sentrale begreper i avfallslovgivningen, som «avfall» og «gjenvinning». Endringene vil bringe norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk i direktiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver (rammedirektivet om avfall). Videre lovfestes kriterier for hva som regnes som biprodukter og ikke avfall, og betingelser for når avfall opphører å være avfall, dette klargjør grensedragningen mellom avfall og produkt. Meningsinnholdet i enkelte bestemmelser i forurensningsloven blir presisert, blant annet retningslinjen for avfallshåndtering i § 2 nr. 4 og bestemmelsen om næringsavfall i § 32. I svalbardmiljøloven § 3 b blir definisjonen på avfall noe endret. Les forarbeidene her.
  • Lov 17. juni 2016 nr. 49 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) trer i kraft 1. januar 2017. Vedtaket hadde feil dato på loven og manglet ikrafttredelsesdato, dette er vist ved fotnoter.
  • Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) trer i kraft 1. januar 2017.

Se statsrådslisten her.