Statsråd 9. februar 2007

I statsråd 9. februar 2007 ble lov om endring i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av deler av eigedomsregistreringslova, forskrift om sanksjonar mot Iran og endringer i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    9. februar 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. februar 2007 ble lov om endring i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av deler av eigedomsregistreringslova, forskrift om sanksjonar mot Iran og endringer i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. Se statsrådslisten her.

  • Lov nr. 5 om endring i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer) innfører en avgift på spilleautomater som skal brukes til å styrke tiltak som kan forebygge og redusere pengespillproblemer. Lovendringen trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
  • I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering blir § 1, § 2, § 3, § 4, § 22, § 28, § 30, § 31, § 32 andre og tredje ledd, § 50 og § 51 femte ledd satt i kraft straks. Se her også forskrift 9. februar 2007 nr. 151 om iverksetting av matrikkelen, fastsatt av Miljøverndepartementet.
  • Forskrift om sanksjonar mot Iran er fastsatt med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og gjennomfører Sikkerhetsrådets resolusjon 23. desember 2006 nr. 1737.
  • Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m innfører gebyr for gevinst- og underholdningsautomater, gebyr som skal brukes til å styrke tiltak som kan forebygge og redusere pengespillproblemer.

Det ble i tillegg gjort vedtak om

  • Ikrafttredelse av endringen av aksjeloven § 16-17 og allmennaksjeloven § 16-17 i lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. del I og del II
  • Midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune
  • Delegering av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper  § 16-17 tredje ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 16-17 tredje ledd til Nærings- og handelsdepartementet.

Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt manuskripter for kunngjøring av disse vedtakene, slik at de vil bli kunngjort senere.