Statsråd 9. mai 2008

I statsråd 9. mai 2008 ble det sanksjonert 22 lover. En av lovene endrer utlendingsloven, 19 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., og  to av lovene endrer helspersonelloven, alternativ behandlingsloven og helseregisterloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    9. mai 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 9. mai 2008 ble det sanksjonert 22 lover. En av lovene endrer utlendingsloven, 19 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv., og  to av lovene endrer helspersonelloven, alternativ behandlingsloven og helseregisterloven. Se statsrådslisten her.

Lov nr. 13 om endring i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker) gjør unntak i utlendingsloven fra bestemmelsene i tvisteloven om valgfritt verneting, slik at søksmål og begjæring om midlertidig forføyning mot staten etter utlendingsloven fortsatt skal anlegges ved Oslo tingrett, se ny § 47 a i utlendingsloven. Les forarbeidene her. Endringsloven trer i kraft 1. juni 2008.

Endringene i skatte- og avgiftslovgivningen, som alle med unntak av del II i lov nr. 19 og nr. 21 trer i kraft straks er:

 • Lov nr. 14 om endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
 • Lov nr. 15 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
 • Lov nr. 16 om endringer i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
 • Lov nr. 17 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
 • Lov nr. 18 om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). 
 • Lov nr. 19 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Lovens del II trer i kraft 1. september 2008.
 • Lov nr. 20 om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 • Lov nr. 21 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Lovens del II trer i kraft 1. september 2008.
 • Lov nr. 22 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
 • Lov nr. 23 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lov nr. 24 om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
 • Lov nr. 25 om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
 • Lov nr. 26 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 • Lov nr. 27 om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
 • Lov nr. 28 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 71 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
 • Lov nr. 29 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 • Lov nr. 30 om endring i lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
 • Lov nr. 31 om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov nr. 32 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).

Lovendringene gir blant annet

 • regler for anvendelse av skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignende selskaper i utenlandsforhold
 • innføring av overgangsregel for personlige aksjonærer i selskap som var morselskap i et RISK-konsern i 2003
 • forskriftshjemmel om at selskap innenfor rederiskatteordningen kan drive strategisk og kommersiell ledelse og daglig teknisk drift og vedlikehold overfor fartøy i konsernforbundne selskap utenfor rederiskatteordningen
 • innføring av obligatorisk fritak for ­eiendomsskatt for ikke utbygde deler av Finnmarkseiendommens grunn
 • endring av nedre grense for fastsetting av grunninntekt i vannkraftverk
 • endringer i reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere tilknyttet oppdrag til skattemyndighetene
 • endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser
 • presiseringer i overgangsreglene til endringene i rederiskatteordningen slik at ordningen med fond for miljøtiltak mv. klarere skal fremstå som et betinget skattefritak
 • opprettinger i lovtekst.

Forarbeidene til lovendringene finner du her.

Lov nr. 33 om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i norsk rett når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner til helsepersonell. Les forarbeidene her.

Lov nr. 34 om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven innfører krav til attester, erklæringer og lignende, gjennomfører endringer av lovens sanksjonsbestemmelser og innfører forbud mot urettmessig innsyn i pasientopplysninger og andre helseopplysninger. Les forarbeidene her. Helsepersonelloven § 21a, helseregisterloven § 13a og endringene i helseregisterloven § 34 trer i kraft straks.