Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 9. mai 2014

I statsråd 9. mai 2014 ble Stortingets vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens språk kunngjort, og lov om endringer i menneskerettsloven, lov om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven og lov om retting av feil i lovverket m.m. sanksjonert.

Lovtidend    9. mai 2014    👤Knut Davidsen

  • Kunngjøring av Stortingets vedtak 6. mai 2014 om endringer i Grunnlovens språk, se egen artikkel.
  • Lov 9. mai 2014 nr. 14 om endringer i menneskerettsloven endrer § 2 for å tilføye protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).  Lovendringen er vedtatt fordi det er gitt samtykke til ratifikasjon av protokollen. Protokollen gjør visse endringer i konvensjonens kontrollsystem, bl.a. om aldersgrense for dommere i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) og forkortelse av fristen for å klage en sak inn for Domstolen. Det er også tatt inn et tillegg i konvensjonens fortale som synliggjør subsidiaritetsprinsippet ( politisk prinsipp, regulerer maktfordelingen mellom EU og medlemslandenes lovgivning og institusjoner) og statenes skjønnsmargin som utviklet i EMDs praksis. Protokollen gjør ingen endringer i konvensjonens materielle rettigheter. Les forarbeidene her. Loven trer i kraft straks med unntak av endringen i § 2 nr. 1.
  • Lov 9. mai 2014 nr. 15 om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) endrer Bioteknologinemndas navn til Bioteknologirådet både genteknologiloven og bioteknologiloven.  Endringen gir også en hjemmel i genteknologiloven til å gi forskrifter om Bioteknologirådets virksomhet. Hjemmelen tilsvarer dagens forskriftshjemmel i bioteknologiloven § 7-3 andre ledd. Dermed kan det gis en samlet forskrift som vil regulere rådets virksomhet både på bioteknologilovens og genteknologilovens område. Les forarbeidene her. 
  • Lov 9. mai 2014 nr. 16 om retting av feil i lovverket m.m. endrer  29 lover. Endringene, eller rettelsene, er av ulik art. I noen tilfeller har lovteksten blitt utdatert som en følge av endringer i andre lover, mens det i andre tilfeller dreier seg om redaksjonelle feil eller inkurier i den aktuelle loven. Enkelte av endringene gjelder lover som andre departementer forvalter og er tatt inn etter innspill fra disse departementene. Andre endringer dreier seg om oppretting av utelatelser i tidligere lovtekst eller tekniske og kurante endringer.  Lovendringene retter opp åpenbare feil og gjør mindre tekniske tilpasninger og presiseringer i lovverket, derfor har det ikke vært nødvendig å ha loven på alminnelig høring. Les forarbeidene her .

Les statsrådslisten her.