Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 9. oktober 2015

I statsråd 9. oktober 2015 ble det blant annet fastsatt ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og forskrift om endringer i strålevernforskriften.

Lovtidend    9. oktober 2015    👤Kaja Kelder

Ny forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager er hjemlet i barnehageloven § 14 tredje ledd. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og fra samme tid oppheves  forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Aktørene har opplevd finansieringsordningen som komplisert og administrativt krevende. Den nye forskriften er ment å imøtekomme regjeringens ambisjon om en forbedret og forenklet finansieringsordning på barnehageområdet.

Forskrift 9. oktober 2015 nr. 1167 om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) ble fastsatt i statsrådet i dag og trer i kraft straks. Det er forskriftens overgangsbestemmelser i § 58 som endres.

Les statsrådslisten her.