Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 9. september 2016

I statsråd 9. september 2016 ble lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. sanksjonert, og endringslover til skatteloven, straffeloven og straffeprosessloven ble satt i kraft. I tillegg ble det vedtatt ny kommunikasjonskontrollforskrift og Sandefjord fikk nytt kommunevåpen.

Lovtidend    9. september 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 9. september 2016 nr. 80 om reservasjonssystemer for flyreiser mv. gjennomfører forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89. Hovedformålet med den nye forordningen er å regulere omsetningen av flybilletter på en måte som er bedre tilpasset de omsetningsformene som brukes i dag enn de kravene som følger av den forordningen den erstatter. Loven trer i kraft staks og lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. blir samtidig opphevet. Les forarbeidene her.

Delvis ikrafftredelse av lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Ikrafttredelsen gjelder del IV § 14-45 tredje ledd og endring av gjeldende paragrafnummer fra §§ 14-51 og 14-52 til § 14-52 og ny § 14-53, endringene trer i kraft straks og får virkning fra og med inntektsåret 2015.

Ikrafttredelse av lov 29. april 2016 nr. 7 om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.), loven trer i kraft 1. oktober 2016.

Ikrafttredelse av lov 17. juni 2016 nr. 40 om endringar i skatteloven. Del III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 54 om endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler). Nytt kapittel 16 d i straffeprosessloven om dataavlesing trer i kraft straks.

Forskrift 9. september 2016 nr. 1047 om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (kommunikasjonskontrollforskriften) er hjemlet i straffeprosessloven § 216k og innebærer at politiet gis en utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlige lovbrudd. Forskriften omfatter kommunikasjonskontroll, ransaking, romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og tvangsmiddelbruk i avvergende og forebyggende øyemed. Videre innføres et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesing, som innebærer at retten ved kjennelse kan gi politiet tillatelse til å foreta avlesing av ikke offentlig tilgjengelige opplysninger i et datasystem.

Forskrift 9. september 2016 nr. 1048 om endringer i politiregisterforskriften endrer forskriftens § 42-1 om Datatilsynets kompetanse.

Godkjenning 9. september 2016 nr. 1041 om våpen og flagg for Sandefjord kommune, Vestfold innebærer at kommunevåpenet til nye Sandefjord kommune ble godkjent i statsråd. Den nye kommunen er en sammenslåing av kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke fra 1. januar 2017. Les pressemeldingen her.