Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 11. april 2014

I statsråd 11. april 2014 ble lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) og lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) sanksjonert.

Lovtidend    11. april 2014    👤Dag T. Hoelseth

Lov 11. april 2014 nr. 11 om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) endrer § 1 i loven for å få med EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia av 2014. Bakgrunnen er at Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013, og det følger av EØS-avtalen artikkel 128 at enhver europeisk stat som blir medlem av EU skal søke om å bli part i EØS-avtalen. Loven trer  i kraft lørdag 12. april 2014. Les forarbeidene  her.

Lov 11. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.) gjennomfører nye regler om nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres kunder og gir endringer i eiendomsmeglingslovens regler om oppgjør av eiendomshandler. Det gis også endringer av reglene om taushetsplikt i finanstilsynsloven § 7, sentralbankloven § 12 og folketrygdfondloven § 6, samt endringer i verdipapirregisterloven som innebærer at det for forskningsformål blir åpnet opp for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt. Les forarbeidene her.

I sammenheng med endringsloven til EØS-loven ble det samtidig fastsatt forskrift om endringer i patentforskriften og legemiddelforskriften, med ikrafttredelse 12. april 2014. Betingelsene for Kroatias tiltredelse til EØS-avtalen er fastsatt i avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Vedrørende parallellimport av legemidler fastsetter EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia samme overgangsordninger som ble fastsatt i 2004 for Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn og i 2007 for Bulgaria og Romania. Ifølge statsrådsforedraget innebærer overgangsordningen at det også etter EØS-utvidelsen i en overgangsperiode vil gjelde begrensninger i adgangen til å parallellimportere patentbeskyttede legemidler fra Kroatia. Overgangsordningen gjennomføres ved at Kroatia nevnes ved siden av de ti andre landene i patentforskriften § 100 og i legemiddelforskriften § 3-25 der overgangsordningene for disse landene er gjennomført.

Les statsrådslisten her.