Statsråd 16. januar 2009

I statsråd 16. januar 2009 ble lov nr. 5 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) og lov nr. 6 om endringer i husleieloven sanksjonert.

Lovtidend    16. januar 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 16. januar 2009 ble lov nr. 5 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) og lov nr. 6 om endringer i husleieloven sanksjonert.

  • Lov nr. 5 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker) gjer det enklare å hindre og avsløre trygdemisbruk, vil effektivisere tilbakekrevjinga av feilutbetalingar frå folketrygda,  gjer stønadstakarane rett til renter ved etterbetaling når Arbeids- og velferdsetaten har gjort feil. I tillegg vert det etablert ein heimel for å gi forskrift der det vert stilt krav om elektronisk innsending av erklæringar og fråsegner frå behandlarar m.fl. Les forarbeida her. Delar av endringane blei og fastsett med lov 19. desember 2008 nr. 109, med ikraftsetting 1. januar 2009. I og med at denne lova, lov 16. januar 2009 nr. 5, og vert sett i kraft 1. januar 2009, er det desse endringane som gjeld. Les forarbeida om dette her.

  • Lov nr. 6 om endringer i husleieloven inneholder krav om at utleier skriftlig opplyser om at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietiden, og gir adgang til å avtale at leieren skal betale for utleierens utgifter til vann og avløp i tillegg til leien når disse utgiftene skal betales etter målt forbruk. I tillegg er det vedtatt endringer i depositumsbestemmelsen, blant annet at utleieren ikke lengre kan få utbetalt skyldig husleie uten at leieren varsles på forhånd. Det er også vedtatt endringer i spesialreglene ved utleie av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og klausulerte boliger til elever og studenter. Endringene innebærer blant annet en mulighet til å inngå tidsbestemte leieavtaler av kortere varighet enn tre år, begrensninger i adgangen til framleie og en rett for utleieren til å disponere boligen under leierens fravær. Les forarbeidene her.