Statsråd 10. august 2007

I statsråd 10. august 2007 ble det gjort vedtak om sanksjon av lov om endring i EØS-loven samt provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften.

Lovtidend    10. august 2007    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 10. august 2007 ble det gjort vedtak om sanksjon av lov om endring i EØS-loven samt provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften.

Lov nr. 96 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania) har sin bakgrunn i den fremforhandlede avtalen om Bulgaria og Romanias deltagelse i EØS etter at de to landene ble nye medlemmer av EU fra 1. januar 2007. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

I sammenheng med ovennevnte ble det også vedtatt ikrafttredelse av lov 22. desember 2006 nr. 93 om endring i utlendingsloven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania).

Utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania ble gitt midlertidig anvendelse fra 1. august 2007 ved avtale inngått mellom EU på den siden og Norge, Island og Liechtenstein på den andre den 25. juli 2007. Det ble derfor vedtatt å sette loven i kraft straks med virkning fra 1. august 2007. Forarbeidene til loven kan du lese her.

Provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften har til hensikt å bringe hjemfallsordningen i samsvar med dommen i EFTA-domstolen 26. juni 2007 og EØS-avtalen. Formålet med den provisoriske ordningen er at landets vannkraftressurser skal tilhøre allmennheten og forvaltes til det felles beste. Ordningen medfører at det ikke lenger vil bli gitt konsesjoner til privat erverv av vannkraft og kraftverk. Det vil være mulig å selge inntil en tredjedel av offentlig eide vannkraftselskaper til eiere som ikke regnes som offentlig. Du kan lese mer om den provisoriske anordningen på OEDs hjemmeside.