Statsråd 10. januar 2003

I statsråd 10. januar 2003 ble det sanksjonert 5 lover, endringslover til gjeldsordningsloven, straffeloven, straffeprosessloven, valgloven og forskotteringsloven. Les endringslovene her.

Lovtidend    10. januar 2003    👤Knut Davidsen

Her er endringslovene med ikrafttredelse der det er bestemt:

- Lov 10. januar 2003 nr. 1 om endring i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven). Loven trer i kraft 1. juli 2003.

- Lov 10. januar 2003 nr. 2 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd). Loven trer i kraft straks.

- Lov 10. januar 2003 nr. 3 om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).

- Lov 10. januar 2003 nr. 4 om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv.Loven trer i kraft 1. februar 2003.

- Lov 10. januar 2003 nr. 5 om endringer i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven).