Statsråd 10. juni 2005

I statsråd 10. juli 2005. ble 18 lover sanksjonert, ny diskrimineringsombudslov, ny forsikringsformidlingslov, ny forsikringslov, ny statsborgerlov og 14 endringslover.

Lovtidend    10. juni 2005    👤Knut Davidsen   

 • Lov nr. 38 om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov). Lovendringene skal sikre tilfredsstillende gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår, med frist for gjennomføring av direktivet 5. oktober 2005. Lovendringene skal også sikre harmonisering mellom likestillingsloven og arbeidsmiljøloven samt lov 10. juni 2005 nr. 40 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven). Et felles håndhevingsapparat skal være virksomt fra 1. januar 2006. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2005. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 39 om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling mv endrer loven slik at stempelmerker fra andre EØS-stater også kan gjelde i Norge. Endringene trer i kraft 1. juli 2005. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) inneholder regler for ombudets og nemndas organisasjon, funksjoner, kompetanse og saksbehandling. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal håndheve likestillingsloven, diskrimineringsloven, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel og diskrimineringsforbudene i boliglovene (husleieloven, eierseksjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova), samt påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Det nye ombudet tar opp i seg det eksisterende likestillingsapparatet - Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling - og deler av oppgavene til Senter mot etnisk diskriminering. Ved lovens ikrafttredelse oppheves likestillingslovens bestemmelser om det eksisterende likestillingsapparatets organisasjon, funksjoner, kompetanse og enkelte saksbehandlingsregler. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 41 om forsikringsformidling skal ivareta interessene til brukerne av forsikringsformidlingstjenester, sikre en likebehandling av ulike aktører innenfor forsikringsformidling, og å sikre aktørene tilgang til det indre marked gjennom rett til grenseoverskridende virksomhet og etableringsrett. Loven gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsmegling (heretter kalt direktivet) i norsk rett. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) gjennomfører EØS-reglene som prospekter som svarer til direktiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys til offentligheten eller opptas til handel og om endring av direktiv 2001/34/EF og dets utfyllende rettsakter. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning). Lovendringene gjennomfører EØS-forpliktelser i forhold til EUs direktiver om konglomerater og forsikringsgrupper. Direktivene inneholder visse minstestandarder som EU/EØS-landene må oppfylle. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) og lov nr. 45 om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover gir ny forsikringslov som er en konsolidering av den gamle forsikringsvirksomhetsloven og nye regler for pensjonsforetak og endringer i innskuddspensjonsloven. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) gjennomfører Stortingets vedtak 19. juni 1998 om at Regjeringen evaluerer regnskapsloven etter tre regnskapsår, dvs. fra 2002 og at det i loven er tatt hensyn til erfaringene med regnskapsloven siden den trådte i kraft 1. januar 1999. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 47 om endringer i helseregisterloven endrer loven slik at registre med hjemmel i loven også kan behandle helseopplysninger for å ivareta oppgaver etter sosialtjenesteloven. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 48 om endringer av straffeprosessloven (påtalemyndighet til sjef og assisterende sjef for Nye Kripos og assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste), endrer § 55 første ledd ved å legge til de nevnte stillinger i oppramsingen i paragrafen. Les forabeidene her.

 • Lov nr. 49 om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon) tar inn i § 2 nr. 1 henvisning til protokoll 11 og 14 og føyer til protokoll 13 om avskaffelse av dødsstraff i § 2 nr. 1 e. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 50 om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet) gjennomfører en adgang for Kommunal- og regionaldepartementet til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI), adgang for departementet til å bringe UDIs positive vedtak (vedtak til gunst for søkeren) inn for Utlendingsnemnda (UNE) til vurdering, og adgang for departementet til å bringe spørsmålet om gyldigheten av UNEs positive vedtak inn for domstolsprøving. Lovendringene innebærer også Kongen i statsråd skal være klageorgan i saker som vedrører hensyn til rikets sikkerhet og utenrikspolitiske saker. Videre innebærer endringene at det opprettes en stornemnd som en alternativ behandlingsform i UNE. Utlendinger skal ved behandling av sin sak i følge endringsloven innvilges fritt rettsråd uten behovsprøving der departementet bringer UDIs positive vedtak inn for UNE, og fri sakførsel uten behovsprøving der departementet bringer UNEs positive vedtak inn for domstolsprøving. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Den nye loven omhandler vilkår for erverv og tap av statsborgerskap. Loven ratifiserer Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 6. november 1997. Et sentralt formål med den nye loven er at alle materielle vilkår for erverv og tap fremgår av selve loven. Dersom vilkårene i loven er oppfylt, skal søkeren gis et rettskrav på statsborgerskap.

 • Lov nr. 52 om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard følger opp norsk ratifikasjon av UNESCO-konvensjonen av 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander. Endringsloven etablerer et generelt forbud mot import av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra stater som er part i særskilte avtaler om tilbakelevering av kulturgjenstander og tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander der Norge også er part. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 53 om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m. innfører ny formålsparagraf og en rekke endringer ellers i loven, bl.a. definisjoner av sentrale begreper, gjenopptakelse, bruk av stadnamn. Loven trer i kraft 1. august 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 54 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører).
  Forordningen som gjennomføres ved lovendringen gir bare regler om forsikringen, og får ikke innvirkning på reglene om erstatningsansvar. Loven trer i kraft 1. juli 2005. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 55 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven) innebærer at det legges til rette for konkurranse om avtaler om persontransport med jernbane hvor NSB i dag har enerett. Loven trer i kraft 1. juli 2005. Les forarbeidene her.