Statsråd 10. november 2005

I statsråd 10. november ble det fremmet to odelstingsmeldinger og fem odelstingsproposisjoner, som bl.a. endrer den nye arbeidsmiljøloven, endrer fremlagte skatte-, avgifts- og trygdelovsendringer og opphever den nye loven om statens embets- og tjenestemenn. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    10. november 2005    👤Knut Davidsen   

Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) tilbaketrekker deler av Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringene. Se de nye endringene i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006).
Ot.meld. nr. 2 (2005-2006) foreslår tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 4 (2005-2006).
Ot.prp. nr. 22 (2005-2006), endringer i folketrygdloven og lønnspliktloven, materielle endringer knyttet til budsjettforslaget for 2006.
Ot.prp. nr. 23 (2005-2006), endringer i introduksjonsloven kommer som følge av endringer i regjeringens tilleggsnummer til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for budsjetterminen 2006.
Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) om endringer i arbeidsmiljøloven fra 2005, inneholder forslag om endringer i lovens regler om midlertidig ansettelse, retten til å fortsette i stillingen under en oppsigelsestvist, overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det fremmes dessuten forslag om endring i lovens formålsparagraf og i arbeidsmiljøbestemmelsene.
Ot.prp. nr. 25 (2005-2006) forslår opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn. Dette medfører at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens embets- og tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) med visse mindre endringer, fortsatt vil gjelde.
Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) foreslår endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for 2006.