Statsråd 11. april 2003

I statsråd 11. april 2003 ble lov om granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken, endringer til tolloven, endringer til samelova og endringer til forurensningsloven sanksjonert. Det ble også fastsatt forskrift om avgifter mv. til Patentstyret.

Lovtidend    11. april 2003    👤Knut Davidsen

I samme statsråd ble det vedtatt å samtykke til:

 • Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2002 av 8. november 2002 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker (St.prp. nr. 56 (2002-2003))
 • Godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin II-forordningen av 18. februar 2003. (St.prp. nr. 57 (2002-2003))
 • Ratifikasjon av 1. FN-konvensjonen mot grenseoverskridande organisert kriminalitet, 2. utfyllande protokoll for å førebyggje, nedkjempe og straffe handel med menneske, særleg kvinner og born, 3. utfyllande protokoll mot smugling av menneske over land, sjøvegen og luftvegen, alle av 15. november 2000, og 4. utfyllande protokoll mot ulovleg produksjon av og handel med skytevåpen og delar, komponentar og ammunisjon til desse av 31. mai 2001. (St.prp. nr. 58 (2002-2003)).

Det ble også fremmet følgende odelstingsproposisjoner:

 • Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) (Ot.prp. nr. 76 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Ot.prp. nr. 68 (2002-2003))
 • Omlov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) (Ot.prp. nr. 72 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m. (Ot.prp. nr. 63 (2002-2003))
 • Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) (Ot.prp. nr. 64 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell) (Ot.prp. nr. 66 (2002-2003))
 • Om lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta (Ot.prp. nr. 69 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) (Ot.prp. nr. 74 (2002-2003))
 • Om lov om endring av lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (endring av heimelsgrunnlag for næringsmiddelavgifta) (Ot.prp. nr. 75 (2002-2003))
 • Om lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene) (Ot.prp. nr. 60 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) (Ot.prp. nr. 62 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) (Ot.prp. nr. 70 (2002-2003))
 • Om lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) (Ot.prp. nr. 61 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning) (Ot.prp. nr. 71 (2002-2003)) -
 • Om lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv. og Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 (Ot.prp. nr. 73 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond (Ot.prp. nr. 77 (2002-2003))
 • Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler (Ot.prp. nr. 65 (2002-2003))
 • Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Ot.prp. nr. 67 (2002-2003)).

Les statsrådslisten her.