Statsråd 11. april 2008

I statsråd 11. april 2008 ble lov nr. 9 om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) sanksjonert.

Lovtidend    11. april 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 11. april 2008 ble lov nr. 9 om endringer i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) sanksjonert.

Formålet med endringene i loven er å styrke arbeidet med forebyggende sikkerhetstiltak for å beskytte skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet. Endringene bygger på rapporten «Forebyggende sikring av objekter mot terror- og sabotasjehandlinger» fra en interdepartemental arbeidsgruppe og på arbeids­gruppe­rapporten «Grenseland mellom rettssikkerhet og personellsikkerhet», jf. Ot.prp.nr.59 (2004-2005). Anbefalingene fra et utvalg som i 2004 utredet sikring av landets infrastruktur (Infrastrukturutvalget), jf. NOU 2006: 6 «Når sikkerheten er viktigst» er det også tatt hensyn til. Endringene innebærer at hvert enkelt departement utpeker skjermingsverdige objekter innen sitt myndighetsområde på grunnlag av en skadevurdering, som særlig skal ta hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunn, symbolverdi, og mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse. Objektene klassifiseres MEGET KRITISK, KRITISK eller VIKTIG ut fra de skadefølger redusert funksjonalitet, skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse kan få for rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser.
Les forarbeidene her.