Statsråd 11. mai 2007

I statsråd 11. mai 2007 ble lov nr. 16 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.) sanksjonert.
Les statsrådslisten her.

Lovtidend    11. mai 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 11. mai 2007 ble lov nr. 16 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.) sanksjonert.
Les statsrådslisten her.

Loven endrer skjæringstidspunktet for når man må være registert som bosatt i en kommune fra 31. mai til 30. juni i valgåret. I tillegg blir valgkort obligatorisk, og det kan kreves at velgerne skal legitimere seg. Les forarbeidene til lovendringene her.