Statsråd 11. mars 2005

I statsråd 11. mars 2005 ble lov nr. 13 om endringer i introduksjonsloven mv. sanksjonert. Lovendringene trer i kraft 1. september 2005.

Lovtidend    11. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Endringene i introduksjonsloven mv. innfører blant annet nytt kapittel 4 - Om opplæring i norsk og samfunnskunnskap - og at det kan etableres et nasjonalt register med opplysninger som er nødvendig for gjennomføring, oppfølging og evaluering av ordningene i introduksjonsloven. Formålet med lovendringene er å styrke innvandreres forutsetninger for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet og å sikre at innvandrere deltar i grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskap i løpet av deres første tid i Norge. Se forarbeidene til endringene her.