Statsråd 12. april 2002

I statsråd 12. april 2002 ble lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) sanksjonert.

Lovtidend    12. april 2002    👤Aud Manger