Statsråd 12. desember 2008

I statsråd 12. desember 2008 ble det sanksjonert 22 endringslover og en tilleggslov. Blant lovene er skatte- og avgiftsopplegget for 2009 og endringene i straffeloven om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester.

Lovtidend    12. desember 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 12. desember 2008 ble det sanksjonert 22 endringslover og en tilleggslov. Blant lovene er skatte- og avgiftsopplegget for 2009 og endringene i straffeloven om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester.

Følgende lover ble sanksjonert:

 • Lov nr. 83 om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 84 om endring i folketrygdloven. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 85 om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær). Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Skatte- og avgiftslovsendringene:
  • Lov nr. 86 om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
  • Lov nr. 87 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
  • Lov nr. 88 om endring i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven).
  • Lov nr. 89 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
  • Lov nr. 90 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
  • Lov nr. 91 om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
  • Lov nr. 92 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
  • Lov nr. 93 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
  • Lov nr. 94 om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).
  • Lov nr. 95 om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
  • Lov nr. 96 om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.
  • Lov nr. 97 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
  • Lov nr. 98 om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).
  • Lov nr. 99 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
  • Lov nr. 100 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
  • Lov nr. 101 om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
  • Lov nr. 102 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
  • Lov nr. 103 om tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
  • Les forarbeidene til skatte- og avgiftslovsendringene her.
 • Lov nr. 104 om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.). Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 105 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Loven trer i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.