Statsråd 12. mai 2006

I statsråd 12. mai 2006 ble det sanksjonert to lover, lov nr. 14 om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet og lov nr. 15 om endringer i jordskifteloven mv.

Lovtidend    12. mai 2006    👤Knut Davidsen   

Endringene i vinmonopolloven gjelder § 5, som fastsetter at administrerende direktør for AS Vinmonopolet skal ansettes av styret. Dette er i tråd med aksjelovens hovedregel og at administrerende direktører for de fleste heleide statlige aksjeselskaper i dag ansettes av styrene. Endringen i § 13 er en retting av en inkurie. Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene til lovendringene her.

Endringene i jordskifteloven er i hovedsak vedtatt for å gjøre jordskiftelovens rettsendrende virkemidler anvendelige for grunneiere og rettighetshavere i tilknytning til gjennomføring av planer etter plan- og bygningsloven. Endringene i § 1a, § 19 tredje ledd, § 20a, § 34a, § 35h, § 35j og § 41 første ledd annet punktum trer i kraft 1. juli 2006, mens de øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2007. Lovforslaget ble fremmet for Odelstinget i forrige sesjon, som odelstingsproposisjon nr. 78 (2004-2005). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet av Stortinget i forrige sesjon, men fremmet på nytt ved odelstingsproposisjon nr. 8 (2005-2006).