Statsråd 12. september 2003

I statsråd 12. september ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m., som med unntak av lovens del II for så vidt gjelder endringen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd har ikrafttredelse 1. januar 2004, og lov nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.

Lovtidend    12. september 2003    👤Helge Brunvoll